CONDICIONS GENERALS

 

1. Contractació de l’activitat
2. Reserves
3. Cita prèvia
4. Cancel·lacions
5. Exclusions
6. Altres condicions

 

1.-Es consideraran contractats els serveis d’Àger Parapent, un cop s’hagi realitzat el pagament íntegre o parcial dels mateixos per un dels següents mitjans:

a) Pagament amb targeta al nostre web a través de les diferents plataformes disponibles.
b) Ingrés al nostre compte bancari
c) Pagament en efectiu abans de realitzar l’activitat

2.- En cas que el client no vulgui abonar anticipadament la quantitat total pel pagament de l’activitat, haurà d’abonar en concepte de reserva, la quantitat de 20 € per cada vol que vulgui contractar. No es considerarà cap reserva fins que no s’efectuï el pagament a través de les plataformes disponibles al nostre web, o per ingrés al nostre compte bancari.

3.- Un cop feta la reserva o el pagament íntegre per a la contractació de l’activitat, el client s’haurà de posar en contacte amb Àger parapent per concretar el dia i l’hora per a la realització de la mateixa, en funció de la disponibilitat i les condicions meteorològiques.

4.- Àger parapent es reserva el dret a cancel•lar l’activitat, a causa de les condicions meteorològiques o per motius de seguretat, en qualsevol moment abans de la realització de la mateixa, en el cas que sigui procedent, intentarà comunicar-ho al client mitjançant el telèfon de contacte proporcionat per aquest a Àger parapent. En aquest cas s’ha d’acordar una nova cita i no donarà dret a devolució, ni cap indemnització.

Qualsevol decisió presa pel pilot durant el desenvolupament de l’activitat, en relació amb la seva seguretat, ha de ser respectada pel client, en cas contrari, el pilot podrà cancel•lar l’activitat.

Els horaris de l’activitat es poden veure alterats per les condicions meteorològiques.
Si en el cas d’haver concertat cita amb Àger parapent, el client no pogués assistir-hi, ens ho ha de comunicar amb almenys 48 hores d’antelació a la cita prèviament concertada. En el cas que el client no comuniqui a Àger parapent la cancel•lació de la cita amb el termini d’antelació, el client perdrà el dret a la devolució de l’import abonat en concepte de reserva (20 €), o tindrà una penalització de 20 € en el cas que s’hagi abonat íntegrament o posseeixi un tiquet regal, que haurà d’abonar el dia que finalment vingui a gaudir l’activitat.

Àger Parapent no realitza la devolució dels diners un cop realitzada la compra o el pagament de la reserva, llevat que hi hagi incompliment per part de l’empresa del que s’ha pactat amb el client. No es considerarà incompliment en els següents supòsits: Cancel•lació deguda a condicions meteorològiques adverses, situacions de seguretat que queden sota la valoració exclusiva del pilot i causes de força major. Així mateix queden excloses totes aquelles situacions que es donin per circumstàncies atribuïbles al client, com per exemple: mareig, por, voluntat del client d’escurçar el vol etc …

Els nostres tiquets gaudeixen d’un ampli període de validesa, la qual cosa permet que siguin gaudits en qualsevol moment durant els 12 mesos següents a la seva adquisició. A més els tiquets actius poden ser utilitzats pel titular dels mateixos o per qualsevol persona que aquest designi, previ avís a l’empresa.

5.- Àger parapent no es fa responsable dels desperfectes o pèrdua dels efectes personals del client, càmera, motxilla, telèfon mòbil, etc. Si tot i així el client decidís portar-los durant l’activitat, serà exclusivament sota la seva responsabilitat. En tot cas el pilot decidirà si algun objecte que porti amb ell el client, representa algun risc per a la realització de l’activitat, en aquest cas el client haurà de desistir en portar-lo durant la mateixa, atenent les instruccions del pilot.

6.-El participant en l’activitat, es dóna per assabentat que la pràctica del vol en parapent, igual que qualsevol activitat esportiva en el medi natural, pot comportar cert risc físic, i assumeix aquesta responsabilitat des de l’inici de la mateixa.
A més haurà de tenir en compte les següent condicions:

a) En els casos de passatgers de més de 95 kg. de pes o menys de 40 kg, el client ho ha de comunicar prèviament a Àger parapent.
b) En el cas que el client pateixi alguna lesió o malaltia prèvia, ens ho ha de comunicar prèviament, en aquest cas Àger parapent es reserva el dret a cancel•lar l’activitat. En cas contrari Àger Parapent no es farà responsable de qualsevol agreujament de les mateixes.
c) Les dones embarassades han de desistir de la pràctica d’aquesta activitat, i per aquest cas s’aplicarà el que s’ha dit en el punt 6b).
d) Els tiquets regal generats per Àger Parapent tindran una validesa de 12 mesos des de la realització de la compra i no seran vàlids per al seu ús fins a la realització del pagament parcial o complet segons sigui el cas.
e) Els pagaments i reserves fets a Àger Parapent tindran una validesa de 12 mesos des de la data de compra.
f) Els preus dels vols no inclouen el transport des del punt de trobada a la zona d’enlairament.
g) L’activitat es desenvolupa a la localitat d’Àger (Lleida), des del nostre punt de trobada situat a la Masia Cal Maciarol, camí de l’observatori s / n cal pujar a la zona d’enlairament, el nostre enlairament habitual es troba en cim del Montsec, al punt anomenat Coll d’Ares. Aquest trajecte es realitza per pista asfaltada, encara que el pilot podrà triar qualsevol altre enlairament de què disposem a la zona si ho considera convenient i s’ha de tenir en compte que a alguns d’ells s’accedeix per pista no asfaltada. Un cop a la zona d’enlairament, Àger Parapent facilitarà al participant tot l’equip necessari per a la realització de l’activitat, des d’allí es realitzarà el vol fins a arribar al punt d’aterratge oficial, que es troba al costat de la Masia nomenada amb anterioritat. Aquest recorregut amb l’activitat inclosa té una durada aproximada d’una hora i mitja.
h) El participant i els seus acompanyants es comprometen a ser respectuosos amb el medi natural.
i) Àger Parapent disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i accidents que cobreix totes les activitats que realitzem, així com fulls de reclamació a disposició dels seus clients.
j) Els menors d’edat hauran de ser autoritzats pels seus pares o tutors i venir acompanyats d’un adult.
k) Per raons de seguretat no s’admeten en vol pals selfie o càmeres al casc.

condiciones generales ager parapent