CONDICIONS GENERALS

 

  1. Contractació de l’activitat
  2. Reserves
  3. Cita prèvia
  4. Desistiment
  5. Anul·lacions
  6.  7 i 8. Altres condicions

 

1.- Contractació de l’activitat

 

Es consideraran contractats els serveis d’Àger Parapent, un cop s’hagi realitzat el pagament íntegre o parcial dels mateixos per un dels següents mitjans:

 

a) Pagament amb targeta al nostre web a través de les diferents plataformes disponibles.

b) Ingrés al nostre compte bancari

c) Pagament en efectiu abans de realitzar l’activitat

 

Els imports pendents s’abonaran el dia de la cita abans de l’inici de l’activitat.

 

2.- Reserves.

 

En cas que el client no vulgui abonar anticipadament la quantitat total pel pagament de l’activitat, haurà d’abonar en concepte de reserva, la quantitat de 20 € per cada vol que vulgui contractar. No es considerarà cap reserva fins que no s’efectuï el pagament a través de les plataformes disponibles a la nostra web, o si no, per ingrés al nostre compte bancari.

 

3.- Cita prèvia.

 

Un cop feta la reserva o el pagament íntegre per a la contractació de l’activitat, el client s’haurà de posar en contacte amb Àger Parapent per concretar el dia i l’hora per a la realització de la mateixa, en funció de la disponibilitat i les condicions meteorològiques.

 

Els horaris de l’activitat es poden veure alterats per les condicions meteorològiques.

 

Els vols no es realitzaran durant els mesos de novembre, desembre i gener.

 

4.- Desistiment.

 

En cas de venda a distància, el comprador disposa d’un termini de desistiment de 14 dies a comptar des de la realització del pagament complet o parcial per part d’aquest, o si escau, del beneficiari, sense necessitat de justificar els motius d’aquest desistiment , ni deure de pagament de penalitzacions, amb excepció de les despeses de devolució i despeses de gestió de 5 € (per vol contractat) que seran a càrrec del comprador. La devolució serà realitzada pel mateix mitjà en què es va fer la compra.

 

A causa de la política de la plataforma de processament de pagament, tots els reemborsaments tindran un cost de 1,4% del total de la devolució.

Només les peticions de desistiment acompanyades pel justificant de pagament seran tingudes en compte per Àger Parapent i podran donar lloc a reemborsament del preu pagat.

Les peticions de desistiment han de ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: info@ager-parapent.com o agerparapent@gmail.com.

 

Tota devolució efectuada d’acord amb les condicions descrites en el present article, donarà lloc al reemborsament en un termini no superior a catorze (14) dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

No és d’aplicació el dret de desistiment en els casos en què hi hagi una data concretada per a la realització de l’activitat, encara en el supòsit que aquesta cita fos cancel·lada per l’empresa per qualsevol de les causes descrites en el punt 5. a ) d’aquestes condicions generals, d’acord amb l’article 103 l) de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

 

5.- Cancel·lacions:

 

a) Cancel·lacions atribuïbles a l’empresa:

 

Àger Parapent es reserva el dret a cancel·lar l’activitat sense previ avís, a causa de les condicions meteorològiques o per motius de seguretat, en qualsevol moment abans de la realització de la mateixa, en el cas que sigui procedent, tractarà de comunicar-ho a client mitjançant el telèfon de contacte proporcionat per aquest a Àger Parapent. En aquest cas s’ha d’acordar una nova cita i no donarà dret a devolució, ni cap indemnització.

 

Qualsevol decisió presa pel pilot durant el desenvolupament de l’activitat, en relació amb la seva seguretat i la de l’passatger, ha de ser respectada pel client, en cas contrari, el pilot podrà cancel·lar l’activitat, no donant aquesta situació dret a devolució de l’import abonat, ni cap indemnització.

 

Àger Parapent no realitza la devolució dels diners un cop passat el període de desistiment o encara que no hagi vençut aquest termini, el client hagi concertat una cita amb nosaltres, llevat que hi hagi incompliment per part de l’empresa del que s’ha pactat amb el client. No es considerarà incompliment en els següents supòsits: Cancel·lació deguda a condicions meteorològiques adverses, situacions de seguretat que queden sota la valoració exclusiva del pilot i causes de força major. Així mateix queden excloses totes aquelles situacions que es donin per circumstàncies atribuïbles al client, com per exemple: mareig, por, voluntat del client d’escurçar el vol etc.

 

En cas que el pilot hagi d’escurçar la durada del vol contractat per circumstàncies atribuïbles al client com per exemple: mareig, por, voluntat del client d’escurçar el vol etc …, no donarà dret a la devolució de l’import abonat ni compensació de cap tipus.

 

En cas que el client un cop a l’enlairament no desitgi realitzar el vol, aquesta situació no donarà dret a la devolució de l’import abonat pel vol o qualsevol complement contractat.

 

Els nostres tiquets gaudeixen d’un ampli període de validesa, la qual cosa permet que siguin gaudits en qualsevol moment durant els 12 mesos següents a la seva adquisició. A més els tiquets actius poden ser utilitzats pel titular dels mateixos o per qualsevol persona que aquest designi, previ avís a l’empresa.  En cap cas seran admesos els tickets que hagin exaurit la validessa de 12 mesos des de la seva compra i es consideraran caducats.

 

En cas de cancel·lació per mal temps, correspon al client sol·licitar una nova cita, dins del període de validesa indicat al seu tiquet. El període de validesa màxima dels tiquets és de 12 mesos des de la compra. No s’acceptarà cap tiquet més enllà de la data de caducitat

 

b) Política per a les cancel·lacions per part dels nostres clients un cop concertada una cita amb Àger Parapent:

 

– El client podrà cancel·lar la cita amb nosaltres per qualsevol motiu i sense cap tipus de penalització, sempre que ho comuniqui amb un mínim de 7 dies d’antelació.

– Entre els 7 dies i les 72 hores anteriors a el dia de la cita prevista, si el client cancel·la per la causa que sigui la cita amb nosaltres, ha de saber que comportarà una penalització de 10 € per vol reservat.

– Si el client cancel·la la seva cita amb nosaltres,sigui quina sigui la causa, amb menys de 72 hores i més de 24 hores sobre la data prevista, comportarà una penalització de 20€ per vol reservat. 

– Si el client cancel·la la seva cita amb nosaltres, sigui quina sigui la causa, amb menys de 24 hores sobre la data prevista perdrà el 100% de la cuantitat abonada

– En el cas que el client hagi abonat l’import íntegre, parcialment o disposi d’algun tiquet i sense previ avís no es presentés a la cita prevista amb nosaltres perdrà l’import total abonat o, si s’escau el tiquet regal que es considerarà consumit.

– Un retard de més de 10 minuts per part de client per damunt  l’hora confirmada  suposarà la resolució de la reserva i es considerarà consumit l’import de la mateixa. En el cas dels tiquets ja pagats es donaran per consumits.

-En cas de cancel·lació per mal temps, correspon al client sol·licitar una nova cita, dins del període de validesa indicat al seu tiquet. El període de validesa màxima dels tiquets és de 12 mesos des de la compra. No s’acceptarà cap tiquet més enllà de la data de caducitat

 

c) Objectes personals:

 

Àger Parapent no es fa responsable dels desperfectes o pèrdua dels efectes personals de client, càmera, motxilla, telèfon mòbil, etc. Si tot i així el client decidís portar-ho igualment, serà exclusivament sota la seva responsabilitat. En tot cas el pilot decidirà si algun objecte que porti amb ell el client, representa algun risc per a la realització de l’activitat, en aquest cas el client haurà desistir a portar-lo durant la mateixa, atenent les instruccions del pilot.

 

6.- Altres condicions

El participant en l’activitat, es dóna per assabentat que la pràctica de el vol en parapent, al igual que qualsevol activitat esportiva en el medi natural, pot comportar cert risc físic, i assumeix aquesta responsabilitat des de l’inici de la mateixa.

A més haurà de tenir en compte les següents condicions:

a) En els casos de passatgers de més de 85 kg de pes o menys de 40 kg, el client ha de comunicar prèviament a Àger parapent.

b) En el cas que el client pateixi alguna lesió o malaltia prèvia, ens ho ha de comunicar prèviament,en aquests cas Àger Parapent es reserva el dret a cancel·lar l’activitat.

c) Les dones embarassades han de desistir de la pràctica d’aquesta activitat,

d) El pes màxim  del passatger es de 90kg

e) Els pagaments i reserves fets a Àger Parapent tindran una validesa de 12 mesos des de la data de compra. En cap cas seran admesos els tickets que hagin exaurit la validessa de 12 mesos des de la seva compra i es consideraran caducats.

f) En el cas de contractació prèvia de reportatge fotogràfic, ocorregués algun problema en el qual el vol no sigui gravat, serà motiu de la devolució de l’import corresponent a l’reportatge però no al del vol o a repetició del mateix.

h) L’activitat es desenvolupa a la localitat d’Àger (Lleida), des del nostre punt de trobada situat a la Masia Cal Maciarol, camí de l’observatori s / n cal pujar a la zona d’enlairament, el nostre enlairament habitual es troba en el cim de l’Montsec, al punt anomenat coll d’Ares. Aquest trajecte es realitza per pista asfaltada, encara que el pilot podrà triar qualsevol altre enlairament dels 5 que disposem a la zona si ho considera convenient i s’ha de tenir en compte que alguns d’ells s’accedeix per pista no asfaltada.

Un cop a la zona d’enlairament, Àger Parapent facilitarà el participant tot l’equip necessari per a la realització de l’activitat, des d’allí es realitzarà el vol fins arribar a el punt d’aterratge oficial, que es troba al costat de la Masia nomenada amb anterioritat. Aquest recorregut amb l’activitat inclosa té una durada aproximada d’una hora i mitja.

i) El participant i els seus acompanyants es comprometen a ser respectuosos amb el medi natural.

j) Àger Parapent disposa d’una assegurança de responsabilitat civil i accidents que cobreix totes les activitats que realitzem, així com fulls de reclamació a disposició dels seus clients.

k) Els menors d’edat hauran de ser autoritzats pels seus pares o tutors i venir acompanyats d’un adult.

l) Per raons de seguretat no s’admeten en vol pals selfie o càmeres ancorades a el casc.

 

7.- Tots els preus d’ofertes que estan publicades a la nostra web són vàlids exclusivament per a les compres o reserves efectuades directament amb Àger Parapent. Aquestes ofertes només seran vàlides durant el temps que estiguin publicades i podran ser canviades sense previ avís.

Tots els preus publicats a la nostra web porten inclòs el 21% d’IVA i 5 € per despeses de gestió. En el cas de reemborsament d’una compra es descomptarà del mateix les despeses de gestió i les despeses generades per la plataforma de pagament.

 

8.- Des de la confirmació de la reserva, el client assumirà de manera expressa la totalitat de les presents Condicions Generals. En cas que una persona inscrigui a altres, assumeix en el seu/s nom/s totes i cadascuna d’aquestes condicions generals.

 

9.- Qualsevol activitat subcontractada per Àger Parapent amb una altra empresa és únicament responsabilitat d’aquesta última.

condiciones generales ager parapent